សូមមើលអ្វីដែលធ្វើឱ្យទីក្រុងទាំង ១០ នេះមានសុខភាពល្អបំផុតនៅអាមេរិកនិងរបៀបដែលអ្នកអាចចម្លងវានៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកនៅ

ទីក្រុងដែលមានសុខភាពល្អបំផុតនៅអាមេរិកមានច្រើនដូចគ្នាគឺចាប់ពីម្ហូបអាហាររហូតដល់ថ្លៃរស់នៅ។ តើអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលមានសុខភាពល្អទេ? ស្វែងយល់នៅទីនេះ។