តើថ្នាំអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់អាឡែរហ្សីជាមួយសត្វចិញ្ចឹម?

ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីនាំមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកផ្ទះអ្នករមាស់និងកណ្តាស់។ សំណាងមានថ្នាំអាឡែរហ្សីសត្វចិញ្ចឹមដើម្បីបន្ថយរោគសញ្ញា។