“ ព្រៃ”៖ កន្លែងដែលត្រូវរកមេដាយ

ពិភពព្រៃគឺមានគ្រោះថ្នាក់ពិសេសដូច្នេះអ្នកនឹងចង់យកមេដាយមួយចំនួនទៅជាមួយអ្នក។ នេះគឺជាកន្លែងដែលត្រូវរកពួកគេនៅពេលអ្នកកំពុងរុករក។