តើអ្នកបច្ចេកទេសឱសថស្ថានធ្វើអ្វី?

កំពុងគិតអំពីការក្លាយជាបច្ចេកវិទ្យាឱសថ? នេះជាភារកិច្ចបច្ចេកទេសអ្នកបច្ចេកទេសឱសថស្ថានចំនួន ៦ ដែលអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងការកំណត់ឱសថស្ថានផ្សេងៗដែលអ្នកអាចនឹងធ្វើការបាន។