អ្វីដែលវាដូចជាការរស់នៅជាមួយជំងឺដក់ទឹកក្នុងភ្នែក

នៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺដក់ទឹកក្នុងភ្នែកដំបូងខ្ញុំបានអបអរ - ខ្ញុំមិនមានជំងឺមហារីកទេ! ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកខ្ញុំបានរៀនពីគ្រោះថ្នាក់និងអ្វីដែលវាដូចជាការរស់នៅជាមួយជំងឺដក់ទឹកក្នុងភ្នែក។